Enkele historische gegevens

Op initiatief van enkele ouderen werd op 1 mei 1958 in Café ‘t Pleintje de Bond van Ouderen opgericht. De oprichters namen meteen de touwtjes in handen en waren de werkers van het eerste uur. De Bond had daarom meteen een echt bestuur.

Het bestuur bestond uit:
Jan Brekelmans, voorzitter;
Nol Hermans, secretaris;
Peerke Kox, penningmeester;
Buis Hoeks en Janus Hoeks, bestuursleden.

KBOHapert historie 4Bij de oprichting telde de Bond van Ouderen 55 leden, wat heel veel was voor het begin. Donderdagmiddag was de ontmoetingsmiddag in het Pleintje. Door de mannen werd er veel gebiljart. De dames legden hun kaartje of zaten wat te keuvelen.

Jaarlijks werd er een goedkope reis gemaakt, waarbij vriendelijke autobezitters gratis de ouderen ( toen bejaarden genoemd ) vervoerden. ‘s Avonds als ze huiswaarts keerden, al was het soms wel laat, werden ze met muziek onthaald. Steeds was Harmonie Kunst Adelt aanwezig om ze muzikaal in te halen. Later ging men anders reizen, namelijk met een echte bus. Overal trokken dames aan de bel om geld op te halen om de onkosten te bestrijden.

In 1959 werd begonnen met het sparen voor een vaandel. Dit vaandel kon in 1961 aangekocht worden voor fl. 172,00.
In 1963 bij het 5 – jarig bestaan was de eerste mijlpaal bereikt, namelijk het ledental had de 100 bereikt.
In de loop der jaren werden kienmiddagen, bejaardenmiddag met carnaval,St. Nicolaas en kerstvieringen aan de activiteiten toegevoegd.

KBOHapert historie 12Ook bestuurlijk heeft de Bond van Ouderen vele bekwame bestuurders gekend. Zonder iemand tekort te doen wil ik hier zeker Jan Brekelmans, Peerke Kox en Dries Schilders noemen, die een aantal jaren hun beste krachten hebben gegeven aan de Bond van Ouderen van Hapert. 
Maar ook Helmus Hendriks en Annie Schilders hebben daarna het schip de juiste richting gegeven en veel werk verzet.

De laatste jaren kent de K.B.O. een enorme instroom van nieuwe leden en bruist van de activiteiten.

Hoogtepunten zijn zeker de ledengroei van 150 leden naar 772 leden in zes jaar tijd. Maar ook bij de realisering van Steunpunt ” De Kloostertuin ” werd de inbreng van de K.B.O. gewaardeerd.

Diverse nieuwe activiteiten zijn opgezet zoals het seniorenkoor, fietsmiddagen, koersballen, yoga, biljartentoernooien, multimedia, computercursussen, wandelingen, seniorenkoor.
Bijzonder trots zijn wij met de realisering van de klussendienst. Door vrijwilligers worden kleine klussen bij de doelgroep uitgevoerd.

Ook werden 4 beleidscommissies in het leven geroepen:

a. woon en woonomgeving.
b. gezondheid en zorg.
c. scholing en vorming.
d. activiteiten

KBOHapert historie 10De KBO bruist van activiteiten. Deze activiteiten zijn van en voor ouderen. We denken daarbij o.a. aan kaarten, zang, dans, gymnastiek, yoga, fietstochtjes, reisjes, bedevaarten, feestjes met St. Nicolaas, kerstmis en carnaval,enz. Het geeft ons vreugde, dat dank zij de belangeloze inzet van veel vrijwilligers en vrijwilligsters het leven van de oudere medemens gezelliger wordt gemaakt.

Wij zijn deze goede mensen onze oprechte dank verschuldigd en hopen in de toekomst nog dikwijls op hen te mogen rekenen.