In de vijftiger jaren werd het duidelijk dat de ouderen na de tweede wereldoorlog niet of nauwelijks deel gekregen hadden aan de groeiende welvaart.Juist zij die door hun arbeidsverleden veel ontberingen hadden geleden en onvoorstelbaar lange werkweken hadden gemaakt, bleken veelal geen of een te krappe oudedagsvoorziening te hebben. Maatschappij, vakbonden en kerken kregen aandacht voor die achtergebleven groepen. Zo kwam de AOW tot stand en werden organisaties in het leven geroepen om ouderen niet alleen materieel te steunen, maar om ze ook te behoeden voor sociaal isolement en vereenzaming.KBOHapert historie 1

Op 1 mei 1958 is de afdeling K.B.O. Hapert opgericht. Vastgesteld moet worden dat er in de loop der jaren veel veranderd is. De aanvankelijke doelstelling werd in de beginfase ook wel aangeduid als de 3 K ‘s (kaarten, kienen en keuvelen). In het programma waren ook opgenomen jaarlijkse uitstapjes, Mariabedevaart, Gerardus-bedevaart en de kerstviering.
De viering van het 40-jarig jubileum in 1998 gaf ons op de eerste plaats reden tot vreugde. Vooral omdat zoveel leden deelnamen aan de activiteiten die plaats vonden. Vreugde ook omdat zoveel vrijwilligers zich volledig en belangeloos ingezet hebben om de oudere medemens het leven gezelliger te maken.

Op de tweede plaats een gevoel van dankbaarheid omdat onze leden weer meer belangstelling hebben voor elkaar, juist nu op andere plaatsen weer meer egoïsme aan de dag gelegd wordt. Dankbaarheid ook omdat wij een ongekende verandering en welvaartsgroei hebben meegemaakt die velen, ik zeg niet allen, tevreden mensen maken. Dankbaarheid ook omdat tegenwoordig de ouderen zo’n hoge leeftijd bereiken. Een nadelig effect is echter dat onze maatschappij daar nog niet op ingesteld is.

KBOHapert historie 2Er zal een totale nieuwe ordening moeten plaats vinden en er zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de problemen die nu en de komende jaren op ons afkomen. Ongetwijfeld jaren met vele vraagtekens op sociaal, maatschappelijk of medisch terrein en vooral wat de ouderen betreft op gebied van zorg. Als ouderen moeten wij meewerken aan nieuwe regelgeving. Bijzonder de jonge ouderen onder ons kunnen hierin een rol van betekenis spelen. Laten we ons kritisch maar begrijpelijk opstellen en er bij de betreffende instanties op aandringen dat het niet altijd bij beloftes en mooie woorden moet blijven.

Als KBO zijn wij blij, omdat we beschikken over het steunpunt, waardoor we een eigen ontspannings- en ontmoetingsruimte hebben, hetgeen bijdraagt aan de goede onderlinge verstandhoudingen en de goede sfeer.

De laatste jaren zijn veel ouderen en vooral jonge ouderen lid geworden van de KBO. Met ruim 700 leden is de KBO een van de grootste verenigingen van ons dorp en wordt met onze mening terdege rekening gehouden.

Tenslotte gaat mijn dank uit naar allen, die in de voorbije jaren hun beste krachten aan onze KBO hebben gegeven en laten we er met z’n allen zorgen dat de KBO een hechte en krachtige vereniging blijft. Ik hoop, dat 50-plussers die nu nog aan de kant staan, hierdoor geïnspireerd worden om lid te worden.

De voorzitter
Simon Lamers